گزارش ارزیابی دوره دهم مجلس اندیشكده حكمرانی شریف

گزارش ارزیابی دوره دهم مجلس اندیشكده حكمرانی شریف


مطالعات پارلمان , مقالات
پنج نکته منتقدانه نسبت به مجلس دهم. گزارش پیش رو مروری بر عملکرد مجلس دهم است.

 

مشاهده گزارش